Sheila Hicks

 Sheila Hicks,  Constellation , 2020 Photo: Cristobal Zanartu © VG Bild-Kunst

Sheila Hicks, Constellation, 2020, Photo: Cristobal Zanartu, © VG Bild-Kunst